Frågor och svar

Nedan följer en sammanställning med svar på några av de vanligaste frågorna som vi får in.

Finns det stipendier att söka?
Hur länge kan man praktisera?
Hur mycket pengar får man och när?
Hur rapporterar man?
Hur sker urvalet bland ansökningarna?
Kan utländska studenter som studerar som gäststudenter eller internationella masters söka via IAESTE Sverige?
När kan man söka?
Vad kostar det?
Vad är syftet med programmet?
Vem kan söka IAESTE-plats?
Vem ordnar biljetter, försäkring, inkvartering, visum och arbetstillstånd?
Vilka länder kan delta?

Finns det stipendier att söka?
Om du är student på ett svenskt lärosäte som deltar i Erasmusutbytet kan du i vissa fall få deras stipendium om praktiken tillgodoräknas i utbildningen. Kontakta det internationella kontoret på ditt lärosäte för mer information. IAESTE Sverige har tyvärr inga egna stipendier att erbjuda.

Hur länge kan man praktisera?
Praktikperioden kan variera från 6 veckor och upp till 72 veckor (18 månader). Vanligast är 10-20 veckor.

Hur mycket pengar får man och när?
Praktiklön betalas i regel av arbetsgivaren men också av IAESTE i en del länder. Lönen varierar från land till land och från arbetsgivare till arbetsgivare. Den beräknas täcka normala levnadsomkostnader under praktiktiden. Se även info om stipendier ovan.

Hur rapporterar man?
Varje student som reser med IAESTE fyller i en Trainee’s Report samt skriver en reseberättelse efter avslutad praktik. Där beskrivs hur praktiken har upplevts. Rapporterna finns hos lokalkommittéerna, hos IAESTE-kansliet och läggs successivt upp på hemsidan. Vi uppmanar även alla studenter att skriva reseberättelser och delta i vår essätävling. Vi delar under 2015 ut priser till 1:a-3:e-pristagarna i tävlingen, 4000, 2000 respektive 1000 kr. Varje student som skriver en rapport får ett diplom. Studenterna får också en rapport från arbetsgivaren (Employer’s Report).

Hur sker urvalet bland ansökningarna?
Platserna i listan är klassificerade enligt krav på studieinriktning och -nivå, språk och eventuellt andra erfarenheter. När alla sökande har samma behörighet, tilldelas dessa ett unikt slumptal mellan 0 och 50. Studenter som är eller har varit aktiva i IAESTE – eller ordnat praktikplats i Sverige för en utländsk student – höjs den nedre slumpningsgränsen enligt följande: 15 per kvartal som aktiv medlem, ordnat praktikplats i Sverige = 120 poäng. Då samtliga sökande har tilldelats ett slumptal sorteras ansökningarna i fallande slumpordning. Ansökningarna behandlas sen i den ordningen. För att sökande ska kunna komma i fråga för en sökt plats måste vederbörande uppfylla de krav som ställs i platsannonsen. Beslut fattas av den nationella sekreteraren för IAESTE Sverige tillsammans med lokalkommittéekoordinatorerna. Det slutgiltiga beslutet fattas av arbetsgivaren.

Kan utländska studenter som studerar som gäststudenter eller internationella masters söka via IAESTE Sverige?
Gäststuderande som t ex Erasmusstudenter eller internationella mastersstudenter kan inte söka via IAESTE Sverige. Dessa studenter får söka via sina hemuniversitet. Kravet för att kunna söka genom IAESTE Sverige är att man studerat 3 år på akademisk nivå i Sverige.

När kan man söka?
De flesta av våra platser publiceras i slutet av januari och kan sökas februari ut. Men det kommer även in platser vid andra tidpunkter på året, kontakta sweden@iaeste.se för mer info om dessa.

Vad kostar det?
För svenska studenter kostar det inget att söka en praktikplats genom IAESTE. Däremot om student själv har hittat en plats i utlandet och vill ha hjälp med arbetstilltånd är avgiften 1 000 kronor. Svenska företag och organisationer som erbjuder praktikplatser betalar en medlemsavgift på 5 000 kronor per år. Svenska lärosäten som har en IAESTE lokalkommitté betalar 20 000 kronor per år. Andra lärosäten betalar 5 000 kronor per år.

Vad är syftet med programmet?
Att främja internationell förståelse och ge teknologer och naturvetare, men även ekonomer, arkitekter och systemvetare med flera möjlighet att genomföra ett internship utomlands.

Vem kan söka IAESTE-plats?
Teknologer, naturvetare, arkitekter, ekonomer med flera som studerar heltid vid universitet och högskolor. Internationella masterstudenter och studenter inom Erasmus utbytesprogram kan vanligen inte söka, se vidare ovan.

Vem ordnar biljetter, försäkring, inkvartering, visum och arbetstillstånd?
Resan bokas och betalas av studenten själv (efter att ha fått OK från företaget). Sjuk- och olycksfallsförsäkring är obligatorisk, och IAESTE har ett avtal med ERV som är helteckande och utan självrisk. Försäkringen beställs via IAESTE-kansliet och betalas av studenten. Studenten kan också ordna annan försäkring via lärosätet (t ex Kammarkollegiets) eller annan. Mottagande landets IAESTE kommitté ser till att bostad finns vid ankomsten och informerar om visum och arbestillstånd. Praktikanten söker visum och arbetstillstånd (om det behövs) med de handlingar hen får via IAESTE.

Vilka länder kan delta?
IAESTE har verksamhet i ett 80-tal länder – se www.iaeste.org för lista över medlemsländer och annan info om vad som pågår internationellt.